Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
SİVAS'IN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (....–1633)
Din bilginidir. Sivasta doğdu ve Hicri 1049 yılında öldü. El-Camü-n-Nüfus adlı telif bir eseri vardır.
Abdullatif Şener (Doç. Dr.)
YILDIZELİ - 1954 yılında Yıldızeli'nde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1977 yılında bitirdi.
Abdülahad Sivasi (....-1645)
Hicri 1061 yılında vefat etmiştir. (Muhabbet-ül-abdi lirabbihi, divan-üs Soffiyye, Şurutu-talebil-İlmin-Nafi) adlıtelif eserlerindendir.
Abdülkadir Gulami (1854-1886)
Mur Ali Baba'nın büyük oğludur. H.1273 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlk tahsilini babasından ve Altınoğlu Mehmed Efendi'den aldığı derslerle tamamlamıştır.
Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (1563-1639)
Din bilginidir. Sultan III.Mehmed'in davetine uyarak İstanbul'a gelmiştir. Hicri 1049 yılında vefat etmiş ve Eyüp'de Nişancı Dergahına defnedilmiştir.
Ahi Emir Ahmed (1244)
Eldeki bilgilere göre H.660 veya 662 yıllarında doğduğu tahmin edilen Ahi Emir Ahmed muhtemelen Horasan'lıdır. Daha sonra Anadolu topraklarına intikal ederek önce Bayburt'ta yerleşmiş, sonra Sivas'ta karar kılmıştır.
Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (.....–1384)
1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) önemli telif eserlerinin yanında bir de Divan'ı bulunmaktadır.
Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (....–1387)
Sivas'ta doğmuş ve Hicri 803'de vefat etmiştir. Dini ilimler sahasında tanınmış olup, önemli telif eserleri şunlardır. (Risalet-ün Necat), (Riyad'ul İrhad), (Şerh-u Feraiz-u Sıraciye), (Uyun-u Tefasir).
Ahmet Turan Alkan
1954 yılında Sivas'ta doğan Alkan, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBF'nin İdare ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Bu esnada Sivas'ta üç yıl süreyle mahalli gazetelerde çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Üç yıl serbest çalıştıktan sonra 1985'de Cumhuriyet Üniversitesi'ne girdi.
Aşık Ruhsati
Bir köy şairi olan Ruhsatî, Sivas’ın Deliktaş bucağında doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmiştir. Ruhsatî, H. 1251 (Miladî 1835) yılında doğmuştur. Vehbi Cem Aşkun, Ruhsatî’nin cülustan iki yıl sonra, yani 191I’de vefat ettiğini söylüyor. Eflatun Cem Güney de; “Ruhsatî... 1327 (191l)’de yetmiş altı yaşında gözlerini kapamıştır” diyerek, Aşkun’u destekler.
Aşık Veysel Şatıroğlu
Veysel Şatıroğlu, 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babası “Karaca” lakaplı, Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel’in doğduğu sıralar, çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkisini çok şiddetli gösteriyordu. Çiçek yüzünden Veysel’den önce, iki kız kardeşi yaşamlarını yitirmişti.
Behram Paşa (16.YY.)
Sivas'a büyük hizmetleri olan Behram Paşa, Osmanlı Saray Mektebi Enderundan yetişmiştir. Sultan II.Selim B.Murad Han'ın zamanı idaresinde çalışkanlığı ve kabiliyeti ile yükselmiştir.
Cemal Ã?evik (Prof. Dr.)
Prof. Dr. Cemal Çevik 1952 yılında, Yıldızeli’nde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Yıldızelinde okuduktan sonra lise eğitimini Sivas 4 Eylül Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük ünvanlarını Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı’ndan almıştır.
Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi (.....–1302)
Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmuştur. Selçuklu Emirlerinden “Yeşbek” namına yazdığı “Kitab-ı İksir-il Hayat Fi Telhis-i Kavaid-il Muacelat” ismindeki hekimlikle ilgili eserin ön sözü Arapça, esas bilgiyi ihtiva eden kısmı Farsçadır.
Eflatun Cem GÜNEY (1896-1981)
Kendinin çoğu kez sohbetlerinde açıkça ifade ettiği gibi 1896 doğumlu olan merhum Eflatun Cem soyca Sivas'lıdır. Büyük güçlükler içerisinde 1917-18 ders yılı sonunda Sivas Sultanisini (lisesi) bitirmiştir.
Fazlullah Moral (1878-.....)
Mur Ali Babanın torunu ve Gulami Abdulkadir Efendinin oğludur. 1878 yılında Sivas'ta doğmuştur. Babası gibi güzel yazan bir şair olan Fazlullah Moral'ın şiirleri didaktik bir hususiyet gösterir.
Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1616)
Din bilginidir. Sivas'ta doğmuş ve Hicri 1032 yılında vefat etmiştir. İbn-i Malik'in “Şerh-ul Mesabıh” adlı eserine (Ziya-ül Mesabıh) adıyla bir yorum yazmıştır.
Halil Rıfat Paşa (....-1907)
29 Aralık 1882 yılında Sivas Valiliği'ne atanmıştır. Bölge itibari ile eyalet merkezi olan ve dört sancağı bulunan Sivas'ta Halil Rıfat Paşa bilhassa yol, içme suyu, okul, tarım ve orman alanlarında unutulmaz hizmetler yapmıştır.
Hamza Yerlikaya
Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu.
Hasan Paşa (...-1566)
Kanuni devri vezirlerinden olan Hasan Paşa Sivas'lıdır. Kapıcı başı iken 1561 yılında Yeniçeri Ağası olmuştur.
Hayri Lütfullah (1889–1930)
Sığırcızade Hayri Lütfullah adı ile tanınır. 1889 yılında doğmuştur. Kuvvetli bir yazar ve şairdir. Belediye reisliği de yapmıştır.
Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi (....-1470)
Hüsrev Bin Mehmed, Sivas-Tokat arasında iskan edilen Türkmenlerden Arsak Kabilesine mensuptur. Birçok konuda eserleri mevcuttur.
İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri (....-1471)
Hicri 887 yılında vefat eden ve Ebrahim Tennuri namıyla şöhret bulan bu zat, Türk tasavvufunda önemli yeri olan “Güzar-ı Manevi” adlı eseri tasnifiyle şöhrete ulaşmıştır.
İhramcızade İsmail Hakkı Efendi (1880-1969)
1880 yılında Sivas'ta doğmuştur. Dedelerinin Kabe'nin ihramını değiştirmek gibi bir görevi olduğundan aile isimleri “İhramcızade” olmuştur.
İsmail Bin Sinan Es-Sivasi (....-1632)
Din bilginidir. Hicri 1048 yılında Sivas'ta öldü. Klasik dini ilimleri Abdülmecid Sivasi'den tahsilen öğrendi. (Feraid) ismindeki Mülteka Şerhi ile (Risalet-Üs-Sagir vel-Kebir) başlıca eserlerindendir.
İvazzade Halil Paşa (....-1804)
Sadrazam İvaz Mehmet Paşa'nın oğlu. Babasının yüksek makamından dolayı çabuk ilerledi. Rumeli Valisi, Hatin muhafızı oldu. Sadrazamlığa getirildi.
Kadı Burhaneddin Ahmed (1345–1398)
Kendi saltanatı zamanında yazılan (Bezm-ü Rezm) adlı eserde belirtildiği üzere aslen Oğuzların Salur boyundan olan Kadı Burhaneddin Ahmed, Hicri 745 tarihinde dünyaya gelmiş, erdemli bve bilgin bir zat olmasına rağmen hükümet ve siyaset arzusu başını belaya uğratmıştır.
Kaya Bilgegil (Prof. Dr.) (1921–1987)
Bilim adamı, yazar. Gürün'de doğdu. Orta öğrenimini Gürün, Sivas ve İstanbul'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi (1374-1445)
Fatih devri ulemasından olup, H.790 yılında doğmuş ve 861 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivaslıdır. Dedesi Sivas'tan İstanbul yoluyla Mısır'a göç etmiştir.
Malik Ecder Özdemir
Malik Ecder Özdemir, 5 Ekim 1954'te Sivas Karanlık Köyü'nde doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Sultan'dır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Proje mühendisi olarak bir süre kamu sektöründe çalıştı.
Mehmet Mustafa Açıkalın
Mehmet Mustafa Açıkalın, 6 Nisan 1951'de Sivas'ta doğdu. Babasının adı Abdurrauf, annesinin adı Saadet'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Maliye Müfettiş Muavini olarak Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Fransa Paris'te staj yaptı.
Mehmet Şükrü AKKAYA (1894-1971)
Yazar, dilbilimci. Orta öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı. Harbiye mektebindeki öğrenimi sırasında orduya alındı.
Molla (Mehmed) Hüsrev (....-1480)
Din bilgini. Sivas'ta medrese öğrenimi gördükten sonra Edirne'ye geldi. Müderrislik yaptı. Edirne Kadısı, sonra da Rumeli Kazaskeri oldu.
Muharrem Es-Sivasi (....-1584)
Şemseddin-i Sivasi'nin büyük biraderidir. 1584 tarihinde Zile'de vefat etmiştir. En önemli eseri Nahivden (Fevaid'i Ziyaiyye)'dir.
Muhsin Yazıcıoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü'nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.
Mur Ali Baba (....-1804)
Halk arasında Mor Ali Baba namıyla tanınan Mur Ali Baba'nın asıl adı Mehmed b.ahmed'dir. Kerkük Türkmenlerindendir. Hicri 1301 (1804)de vefat etmiştir.
Muzaffer SARISÖZEN (1899-1963)
1899 yılında Sivas'ın Cami-i Kebir (Ulu Camii) mahallesinde doğmuştur. Babası Sarı Müderris Hüseyin Hüsnü efendi, annesi Zeliha hanımdır.
Numan Efendi (Sarı Hatipzade) (....-1768)
Devrin bilgin ve erdemli kişilerinden Şeyh Ahmed Efendi'nin oğlu olan Müftü Numan Efendi, Sivas'ın Sarı Hatip Oğulları ailesine mensuptur.
Nüzhet Efendi (Deli Nüzhet Sivasi) (....–1888)
Devrinin önde gelen ediplerinden erdemli bir kişi olan Nüzhet Mehmet Efendi, Sivas'ta doğmuştur. Edebiyat kurallarını ihtiva Mana-yı Kitab en önemli eseridir.
Osman Kılıç
Osman Kılıç, 2 Ocak 1946'da Sivas'ta doğdu. Babasının adı Zeynel Abidin, annesinin adı Dudu'dur. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Sivas Yıldızeli ve Şarkışla Merkez Vaizi olarak görev yaptı. Erzincan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Sivas Merkez ve İstanbul Pendik İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Recep Sivasi (....-1640)
Şemseddin-i Sivasi'nin (K.S) kardeş çocuğu ve damadı olan bilgin bir zattır. Eserleri basılmamış olup, yalnız (Necm'ül Hüda Fil Menakib-I Şelh-i Şemseddin Ebi Sena) adlı eseri basılmıştır.
Sedat Veyis Örnek (Prof. Dr.) (1927-1980)
Bilim adamı, yazar. Zara İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.
Selami Uzun
Selami Uzun, 17 Nisan 1957'de Sivas Koyulhisar'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Senem'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. ABD'de yabancı dil ve enformasyon eğitimi aldı. Abana, Güneysınır, Kâhta ve Doğanşehir Kaymakamı olarak görev yaptı.
Sıdkı Efendi (Sıdkı-i Sivasi) (1809-1865)
Divan Şairi. Yağcızade Ömer Sıdkı Efendi, 1809 tarihinde Sivas'ın Ferhat Bostanı Mahallesi'nde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. 1833 yılında nüfus katibi idi, 1838 de Sivas Nüfus Mukayyiti oldu.
Şehabüddin Ahmed Es Sivasi (....–H.860)
Tefsir bilginidir. Sivas'ta doğmuş ve beldesi alimlerinden öğrenimini tamamlamıştır. Hicri 860 tarihinde burada vefat etmiştir.
Şems-i Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (1520-1597)
Din bilginidir. Tokat'ta bulunan Arakiyyecizade Şemseddin Efendi'den ders aldı. Tahsilini İstanbul'da tamamladı. Hicri 1006 tarihinde vefat etti.
Vali Muammer Bey (1874-)
1874'de İstanbul'da doğmuştur. Mülkiye mezunudur. Memuriyete 1899'da Sivas Vilayet Maiyet Memurluğu ile başlamıştır. 1923 yılında Sivas milletvekili seçilmiştir.
Vehbi Cem AŞKUN (1909-1979)
Sivas Folkloru denildiğinde hemen aklımıza gelenlerin başında yer alan Vehbi Cem Aşkun, 1909 yılında Sivas'ta doğdu. Babasının adı Ömer Lütfi, annesinin adı Huriye'dir.
Yavuz Bülent Bakiler
23 Nisan 1936 yılında Sivas’ta doğan Yavuz Bülent Bakiler  ilk ve orta öğrenimini de Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den mezun olduktan sonra bir süre TRT Ankara Radyosu'nda çalıştı. Daha sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlıkyaptı. Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı.
Sayfalar: 1 |
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007