Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
Gemerek

TARİHÇE
Gemerek İlçesi’nin kurulduğu tarih bilinmemekle beraber, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türklerin Anadolu’yu fethi sırasında Abdioğlu namıyla bir Türk aşiretinin yerleştiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde kasaba olduğu, Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahcivan seferi sırasında burada konakladığı, mevcut kitabe ve mezar taşlarından anlaşılmaktadır. I. Cihan Savaşı’nda sürgüne gönderilenler hariç, 70 hane kadar Ermeni vatandaşı Türkler tarafından himaye edilerek burada kalmaları sağlanmıştır. 1950’li yıllardan sonra Ermeni vatandaşlarımız İstanbul’a göç etmeye başlamışlar, bugün ise hemen hemen hiç Ermeni vatandaşı kalmamıştır.
Gemerek 1895 yılında müstakil nahiye olmuş, bu tarihten sonra nahiye müdürleri tarafından idare edilmeye başlanmıştır. 1936 yılında ise Gemerek’te belediye teşkilatı kurulmuştur. Gemerek nahiye olduktan sonra iktisadi ve kültürel sahalarda gelişme göstererek 1 Mayıs 1953 tarih ve 6058 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

Gemerek isminin nereden geldiği kesin olarak bulunamamıştır. Ancak söylentilere göre Gemerek’in girişinde çok eskiden kalma beyaz bir kemerin olduğu, buraya Samsun limanından Anadolu’ya nakil yapan kervanların Kemer-i Ak dedikleri, sonradan da Gemerek’e çevirdikleri rivayet edilmektedir.

GEMEREK TARİHİ DEĞERLERİ
Şahruh Bey Mescidi (Merkez Camii) : Camii, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre, Dülkadiroğullarından Alaüddevle'nin oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırılmıştır.1749 yılında Arslan Paşa oğlu Ahmet Bey ve 1822'de Çapanoğulları tarafından tamir ettirilmiştir.
Camii dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Harimin kuzeyinde bir üst mahfil ile güneyde altı sıra mukarnas kavsarlı beşgen bir mihrap bulunur.
Çepni Camii: Camii, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre,1530 tarihinde Kızılkocaoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır.1826 ve 1898 yıllında onarım geçirmiştir. İç mekân güneyde en büyük olmak üzere dört eyvanımsı nişlerle genişletilmiştir. Orta kısım kare planlı çapraz tonozla örtülüdür. Tonozun ortasında sekizgen kaideli kubbecik yer alır. Yan kenarlar sivri kemer alınlıklı ve beşik tonoz örtülüdür. Güney kanat diğerinden daha büyüktür. Yapının batısında üç bölümlü bir cemaat yeri ile minare bulunur. Mihrap orijinal durumunu korumuş olup, çok güzel alçı süslüdür.
İnkışla Camii: Camiinin kuzeyindeki giriş kapısı üzerinde pekiyi okunulamayan bir kitabesi vardır. Köy halkının verdiği bilgiye göre camii Yozgatlı Safiye Hatun etrafından yaptırılmıştır, bugün büyük bir kısmı yenilenmiştir. Üç şahinlidir. Şahinleri ikişer sıra direk birbirinden ayırır. Direkler üzerinde "S" konsollar yer alır.
İnkışla Hamzalı Mevkii Camii: Camiinin duvarları ve mihrabı ayaktadır. Üst örtüsü yıkılmıştır. Kesine taş olan yapının çok eski olduğu ve yanında bir hazinenin bulunduğu köy halkı tarafından söylenir.
Çepni Hamamı I: Camiinin vakfı olabileceğini tahmin ettiğimiz hamam, camiinin güneyinde ona 15–20 m kadar uzaklıktadır. Bazı yapı öğelerinden camii ile asırdaş olabileceğini akla getirmektedir. Dıştan iki büyük kubbeli ve dikdörtgen planlıdır.
Çepni Hamamı II: Alabey Mahallesi derviş ağa bahçesinde şehir sularının yanında yer alan hamam, bugün harap ve bakımsızdır.
Çok eski olduğunu tahmin ettiğimiz yapı, üç mekânlıdır. Doğudaki mekânlardan biri enine dikdörtgen planlı sivri beşik tonos örtülü, diğeri kare planlı üzeri yelpaze tromp geçişli kubbe ile örtülüdür.
Batıdaki sıcaklık ise; enine dikdörtgen planlı ortası kubbe iki yanı beşik tonos örtülüdür. Tüm bölümlerde kapı ve tromplar sivri kör kemer nişi içine alınmıştır.
Şahruh Köprüsü: Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmeyen bu köprü, 1538 yılında Şahruh Beyoğlu Mehmet han tarafından kölesi Behram'a eliyle tamir ettirmiştir. Kitabesi Sivas müzesindedir.
Köprü, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 155x5,50 m. boyutlarında sekiz gözlü bir yapıdır. Köprü kuzeyden üçüncü açıklık üzerinde harpuşda yaparak yükselir.
Sızır Eskiköy Ören Yeri: Sızır Kasabası’nın güneydoğu girişinde Eskiköy adıyla anılan mevkidedir. Elde edilen buluntular bu bölgenin çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Kayalık ve yeşil bir alan içerisinde bulunan bu bölgede birçok mağara vardır. Bölgenin doğusunda bulunan çağşak mevkiinde yüze yakın mağara bulunmaktadır. Bunlardan bazıları çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olmuştur. Eskiköy'de Necip'in İni adıyla anılan mağara yeraltı şehrini andırmaktadır. 25–30 m.'ye kadar içerisine girilebilmekte ve içeride odalara ayrılmaktadır. Yine bu bölgenin güneydoğusunda bulunan Köşkbaşı adıyla anılan yerde bir köşk bulunduğu, burada bulunan arkeolojik kalıntılardan anlaşılmaktadır. Maalesef bu kalıntılar zaman içerisinde bilinçsizce halk tarafından çeşitli yerlerde kullanılarak tahrip edilmiştir.
Sızır'da bu ören yerlerinden başka; Karacaören ve Dendeliz ören yeri ile kasabanın kuzeybatısında ormanlık bir alan içerisinde bulunan Çatalsay mevkiinde de bir su sarınıcı kalıntısı bulunmaktadır. Bütün bu kalıntılardan Sızır'ın Roma ve Bizans döneminde yerleşim merkezi olduğu sanılmaktadır.
Sızır Kalesi: Sızır Kasabası’nın şu andaki yerleşim merkezi olup, görünen kalıntı yoktur. Kasabanın merkezinde bulunan Hüyük'ün çevresi çok önceleri su ile çevrili olduğu, zamanla suların çeşitli tabii nedenlerden çekildiği ve Roma Kralı Sezar zamanında buraya bir kale yapıldığı tahmin edilmekte, bundan dolayı Sızır'ın adının Sezar'dan geldiği söylenmektedir. Kale üzerinde bulunan mahalle şimdi Kalebaşı Mahallesi olarak anılmaktadır.
Diğer bir rivayete göre de bu bölgede fazla suyun sızması sonucu önceleri Sızar diye anıldığı sonradan Sızır'a dönüştürüldüğü ifade edilmektedir.

İLÇENİN GENEL TANITIMI
Gemerek’in kuruluş tarihi hakkında ve kimin kurduğu hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Sadece bilinen 107l yılında Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Türklerin Anadolu’ya ayak basmaları ile kurulmuş bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. Daha önce Sivas’ın Şarkışla İlçesi’ne bağlı bir nahiye iken Mayıs l953’te ilçe olmuştur.
Gemerek İlçesi Sivas-Kayseri Karayolu ve Demiryolu üzerinde yer alır. Doğusunda Şarkışla, batısında Sarıoğlan, güneyinde Sarıoğlan ve Akkışla, kuzeyinde Çayıralan ve Akdağmadeni ilçeleri yer almaktadır.
Yüzölçümü, l.l53 km2, Rakım 1.171 metredir. İlçemize bağlı 5 kasaba, 33 köy ve l2 mezra bulunmaktadır. 2000 Genel Nüfus Sayımı’nın sonucuna göre, ilçemizin toplam nüfusu 54.692 olup, bu nüfus % 81’ü ilçe merkezi ve beldelerde yaşamakta % 19’u ise köylerimizde bulunmaktadır. Genel nüfus tespitine göre ilçe merkezinin nüfusu 12.589’dur. İlçemiz Sivas İl Merkezi’ne l20 ve Kayseri İl Merkezi’ne 80 km uzaklıktadır.
En önemli suyu, İlçenin kuzeydoğu ve güneybatısından geçen Kızılırmak’tır. İlçemiz Sızır Kasabası’ndan doğan Göksu Çayı ise Tekmen Köyü sınırlarında Kızılırmak ile birleşir. Sulamada büyük faydalar sağlayan Göksu Çayı üzerinde kurulmuş, günlük 150.000 kw / saat enerji üreten hidroelektrik santral ile elektrik üretilmektedir. Söz konusu santralin yıllık enerji üretimi 49 milyon kw/saat civarında bulunmaktadır.
Köylerin tamamının elektriği, telefonu ve içme suları vardır. 19 köy asfalt yoldan ve diğer 14 köy ise stabilize yoldan yararlanmaktadır. İlçemizde Köy Hizmetleri yol ağında toplam 231 km yolu mevcuttur. Bu yolun 48 km’ si asfalt, 183km’si stabilizedir. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde karayollarının sorumluluğunda 105 km yol olup, tamamı asfalttır.

EĞİTİM
İlçemizde; 9 anasınıfında 3 öğretmen ile 180 öğrenciye okul öncesi eğitim verilmektedir. 22 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 23 sınıf öğretmeni, 478 öğrenci; 16 ilköğretim okulunda 96 sınıf öğretmeni, 79 branş öğretmeni ile 3479 öğrenciye eğitim verilmektedir.
İlçemizde bulunan 4 genel lisede 39 öğretmen, 647 öğrenci; 1 Çok Programlı Lise ile 1 Endüstri Meslek Lisesi ve 1 İmam-Hatip Lisesi’nde ise 48 öğretmen ile 591 öğrenciye eğitim verilmektedir.
İlçemizde, 2006–2007 Eğitim Öğretim yılında planlı olarak taşıma merkezi olan 4 ilköğretim okuluna 8 köyden 147 öğrenci ücretli olarak taşınmaktadır.
Buna karşın taşıma imkânı bulunmayan 26 yerleşim biriminden 242 öğrencimiz ilçemiz Yurter Özcan YİBO’ ya yönlendirilmiş bunun 152 tanesi Pansiyona devam etmekte, 90 öğrenci kendi imkânları ile ilçemiz veya il dışı ilköğretim okullarına devam etmektedir.
Öğrenci azlığı nedeniyle ilçemiz köylerinde çeşitli yıllarda eğitim öğretime kapanan 17 köy okulumuz bulunmaktadır.
Sonuç olarak ilçemizde; 38 ilköğretim okulunda 201 öğretmen 4137 öğrenci, toplam 7 lisemizde ise 87 öğretmen ile 1238 öğrencimize eğitim verilmektedir.

SAĞLIK
İlçemizde 1 Devlet Hastanesi, 8 Sağlık Ocağı, 12 Sağlık Evi bulunmaktadır. Bu Sağlık kurumlarında 1 adet dâhiliye, 1 adet kadın doğum uzmanı, 1 adet KBB uzmanı, 1 adet aile hekimi, 1’ i askerde 2 adet genel cerrahi uzmanı, 2 adet diş hekimi, 15 adet pratisyen doktor görev yapmaktadır.
Gemerek Devlet Hastanesi 50 yatak, Hemodiyaliz Ünitesi, 4 hemodiyaliz makinesi ile hizmet vermektedir. İlçemizde 30 civarında diyaliz hastası mevcut olup, bu hastaların 12 tanesi düzenli olarak İlçemiz Devlet Hastanesinde diyalize girmektedir.

TARIM ve HAYVANCILIK
İlçemizde ağırlı olarak şeker pancarı (65. 040 ton), buğday (24.383 ton), arpa (8.394 ton) yetiştirilmektedir. Bunun yanında yaş sebze ve meyvecilik gelişmiştir. İlçemiz merkez ve köylerinde toplam 13.000 baş koyun ve 15.000 baş saf kültür, melez, yerli ırklı sığır bulunmaktadır. Bunun yanında Çepni ve Sızır Kasabalarında Alabalık Üretim Tesisleri vardır.

Din Hizmetleri
İlçemiz Merkezi, belde ve köylerinde toplam 57 adet cami ve mescit bulunmaktadır. Bu camilerden 55’inde görevli bulunmakta, diğer camilerimizde görevli bulunmamaktadır. İlçemize bağlı köy ve kasabalara ilçemiz Merkez Camisi’nde bulunan telsiz yayın sistemi ile vaazlar ulaştırılmaktadır.

Kütüphane Hizmetleri
Birisi ilçemiz merkezinde olmak üzere Yeniçubuk, Sızır, Çepni ve Eğerci’de toplam 5 adet Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. İlçemiz Halk Kütüphanesi’nde 11.217 demirbaş kayıtlı kitabımız mevcuttur. 2005 yılı istatistiklerine göre kütüphanemizden yararlanan okuyucu sayısı 9500 ‘dür.

PTT Radyo ve TV Hizmetleri
İlçemizin tüm yerleşim birimlerinde telefon vardır. PTT İdaresi, Posta İşletmesi Müdürlüğü ve Türk Telekom olarak ayrılması nedeniyle Posta İşletmesi Müdürlüğü’ne ait binada Türk Telekom A.Ş. ile birlikte hizmet vermektedir. İlçemiz Merkezinde Posta İşletme Müdürlüğü, Yeniçubuk Kasabamızda ise Posta İşletme Müdürlüğü Gemerek Merkeze bağlı şubesi vardır. Sızır Kasabası’ndaki idari bina Türk Telekom A.Ş.’ye devredilmiştir. Diğer binalar kiralıktır. Gemerek Merkez, Yeniçubuk, Sızır, Çepni, İnkışla, Eğerci Kasabaları ile Karagöl, Eskiyurt, Burhan, Eşikli, Bulhasan, Kartalkaya, Tatlıpınar, Karaağıl ve Yeniköy’de otomatik santral ve binası mevcuttur. Toplam otomatik santral sayısı 15’dir. Diğer köy ve mezralarımızda ise bu santrallerden otomatik telefon hizmeti verilmektedir.
Posta işletme Müdürlüğü’ne bağlı, Gemerek merkezde TV 1.2.3 ve Küçük Tuzhisar Köyü’nde TV 1 bağlantılı verici istasyonu hizmet vermektedir.
Bunun dışında özel TV aktarıcı istasyonları da mevcuttur.

Emniyet ve Asayiş Hizmetleri
İlçemizde Emniyet ve Asayiş hizmetleri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince sağlanmaktadır.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nın merkez dâhil beş karakolu mevcuttur. 1 üsteğmen, 11 astsubay, 15 uzman, 68 erbaş ve er ile hizmet vermektedir. Merkezde rütbeli personelin kalabileceği lojman yoktur. 10 dairelik lojman yapılması halinde rütbeli personelin lojman ihtiyacı giderilmiş olacaktır.

İlçe Emniyet Amirliği’nin biri ilçe merkezinde diğeri Yeniçubuk Kasabası’nda olmak üzere iki karakolu mevcuttur. Hizmet binaları ihtiyacı karşılamaya yeterlidir. 1 başkomiser, 1 komiser yardımcısı,1 bekçi, 1 teknisyen yardımcısı, 39 polis memuru görev yapmaktadır.
İlçemiz merkezi belde ve köylerinde bugüne kadar terör olayı olmamıştır.

(Kaynak: www.gemerek.gov.tr)
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007